Các dự án phát triển khách hàng mới

Thông tin dự án

  • Khách hàng: FE Credit, MB Bank, VIB, UOB, đđ, Cash24, Kim An, v.v
  • Công việc triển khai:
    • Phát triển thẻ tín dụng
    • Phát triển khách mở hồ sơ
    • Kênh triển khai: Tele-sales & Digital

Các khách hàng SRC đã hợp tác

Các ngân hàng và tổ chức tài chính SRC đã hợp tác