Các dự án phát triển đối tác liên kết

Thông tin dự án

  • Khách hàng: JCB, Vietbank, Monpay, Toro, Webmoney,v.v
  • Công việc triển khai:
    • Phát triển đối tác liên kết ưu đãi cho chủ thẻ ngân hàng
    • Phát triển đối tác liên kết chấp nhận làm điểm thanh toán
    • Phát triển đối tác liên kết giới thiệu chương trình mở thẻ,v.v

Một số hình hình ảnh về dự án

Các ngân hàng và tổ chức tài chính SRC đã hợp tác